ห้างยาไทย  
 

 


พันธกิจ ( Mission)

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุณธรรม นั่นคือ ลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมและมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี