ห้างยาไทย  
  

บริษัทฯมีสถานที่ผลิต เครื่องจักรระบบควบคุม และ ประกันคุณภาพ ที่ได้รับ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการ อาหาร และ ยา ซึ่งผลิตยาซึ่่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯเองแล้ว ยังมีบริการรับผลิตยาแผนปัจจุบันในรูปแบบดังต่อไปนี้


  
+
ยาเม็ด (Tablet)
 
+
ยาแคปซูล (Capsules)
 
+
ยาผง (Powders)
 
+
ยาน้ำ (Syrups, Suspensions, and topical liquid solutions )
 
+
ยาครีม (Creams)
 
+
ยาขี้ผึ้ง (Ointments)


 

ทีมงานเภสัชกรของบริษัท ซึ่งมีประสบการณ์ในแขนงต่างๆ ทั้ง การผลิต การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ และ การตลาด สามารถรับปรึกษา และ ดำเนินการให้ในทุกขั้นตอนของการผลิตรตั้งแต่ 
+
การตั้งสูตรตำรับ ( Formulation)
 
+
การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ภายนอก โดยสถาปนิกอุตสาหกรรม
 
+
การทดสอบความคงสภาพของยา ( Stability Study)
 
+
การติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขึ้นทะเบียนสูตรตำรับ (Registration)
 
+
การผลิตและควบคุมคุณภาพ


 


 

ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นอกเหนือจากการเป็นผู้หลิต ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน และเฮโมวิต ยาบำรุงเม็ดสีแดง แล้ว บริษัทยังผลิตยาแผนปัจจุบันทั้งในรูปแบบยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ ครีมและขี้ผึ้ง เพื่อจำหน่ายแก่โรงพยาบาล คลีนิก และร้านขายยา ไม่น้อยกว่า 100 ตำรับ อีกทั้งยังได้รับความไว้ วางใจในคุณภาพการผลิตยาจากบริษัทอื่นๆ ทั้งใน และต่างประเทศ จนในขณะนี้ บริษัทฯ ได้รับผลิตยาให้บริษัทต่างๆ ดังนี้

  บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเวชการ
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที ฟาร์มา
  บริษัท ไตร วี อินเตอร์เนชั่นแนลมิสเตอร์ โซ