ห้างยาไทย
 
 


 

อาคารผลิตยา และ สำนักงานของ บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัดประกอบด้วย อาคาร 4 หลังเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกัน รวมเนื้อที่ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4000 ตารางเมตร โดยไม่รวมพื้นที่รอบข้าง และพื้นที่ ใช้เป็นโกดังเก็บ วัตถุดิบ และ วัสดุสำหรับบรรจุต่าง ๆ
และใช้พนักงานไม่ต่ำกว่า 160 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มี เภสัชกรควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 8 คน บริษัทฯได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการประกันคุณภาพ ของยามมาโดยตลอด จึงได้พัฒนาเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต คุณภาพของพนักงาน สถานที่การผลิต กระบวนการผลิต และดำเนินการ