ห้างยาไทย  
 


  + ทรัพยากรบุคคล ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ายิ่่ง ของบริษัท ในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดังนั้น บริษัจึงเน้นการพัฒนาความร ู้ความสามารถ ของบุคลากร และเปิดโอกาสให้พนักงาน มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ให้กับพนักงาน ที่มีความสามารถ เพื่อที่จะได้ร่วมกัน พัฒนาองค์กร ให้เจริญยิ่งขึ้นไป
  การพัฒนาความสามารถของพนักงาน และ สร้างผู้นำในองค์กร

บริษัทฯ มีความตั้งใจ ที่จะพัฒนาพนักงานในทุกระดับ ให้มีความสามารถ ที่ทัดเทียม และสูงกว่าพนักงานทั่วไปในตลาด โดยเฉพาะพนักงาน ที่มีผลงานดีเด่น จะได้รับการสนับสนุน เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และสามารถรับผิดชอบ ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในองค์กรได้
 

 

  + สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพจากการคัดเลือกการรับพนักงานที่เข้มข้น ทำให้บริษัทสามารถคัดเลือก พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และรักการทำงานที่ดี ซึ่งจะเสริมสร้าง บรรยกาศการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุน กิจกรรม และแนวความคิดในการพัฒนาการทำงานเป็นทีม ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิด บรรยกาศที่ดี ในการทำงาน
  + การตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการให้ผลตอบแทนที่ดี ทัดเทียม หรือ สูงกว่าบุคลากรในตลาด อันจะนำมาซึ่งขวัญ และกำลังใจใน การทำงาน กับบริษัทตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน