spacer

        ศูนย์วิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ แอนด์ สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้ง ชมรมรักครอบครัวรักสุขภาพขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้ สถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย ที่มา : ฝ่ายแผนงานและสถิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก เป็นสาเหตุการตายประมาณ 13% ของคนตาย ทั้งหมดซึ่งเป็นจำนวน มากกว่า 6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2537 มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 18 ล้านคนและมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 9 ล้านคนในทุกๆ ปี องค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2563 ทั่วโลก จะมีคนตายด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้านคน

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป มีสารก่อมะเร็งมากขึ้นในสิ่งแวดล้อม และมีการเปลี่ยนแปลงวิถี การดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการรับประทานอาหาร ที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น มีการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆ ได้รับรังสี สารเคมีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผิด คุณสมบัติทางพันธุกรรม วิถีการดำเนินชีวิต และ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน

พ.ศ. 2536 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วย มะเร็งที่พบใหม่ 63,740 ราย

จากข้อมูลข้างต้นชมรมฯ จึงมีจุดประสงค์ต่อสมาชิกชมรมฯ ดังต่อไปนี้

-
ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกมีการป้องกันภัยจากมะเร็งใกล้ตัว
- ส่งเสริมให้ครอบครัวไทยเกิดความรักและความอบอุ่นมากขึ้น ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรม ทำร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากกรรมวิธีนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้บุคคลที่เป็นสมาชิกชมรมฯ มีสุขภาพและพลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอายุยืนยาว
- จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อให้สมาชิกชมรมมีกิจกรรมตลอดปี
- สมาชิกสามารถใช้บริการภายในศูนย์ฯ ฟรี (เงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้ง
ล่วงหน้า)
- ให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
- จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจำตลอดทั้งปี